Primaria Municipiului Sebes

 

     In cadrul proiectului se vor organiza 3 tipuri de cursuri, dupa cum urmeaza:

 

  1. Organizare de sesiuni de formare pentru Raspunderea juridica a functionarilor publici

Rolul acestor sesiuni de formare va fi cresterea nivelului de educatie anticoruptie pentru personalul din autoritatile si institutiile publice (prin intermediul unor programe si curricula specifice de formare profesionala). In cadrul acestei activitati vor fi instruite 50 de persoane apartinand grupului tinta impartite in 2 grupe de cate 25 de participanti. Formatul cursului va fi: 5 zile teorie si 1 zi evaluare cunostinte (oral si scris), rezultand astfel 48 ore/ curs.

Tematica:

Modul 1: Notiuni generale despre raspunderea juridica a functionarului public:

Modul 2: Raspunderea disciplinara a functionarului public:

- Principii generale care guverneaza raspunderea disciplinara a functionarilor publici;  - Sanctiunile disciplinare aplicabile functionarilor publici.

Modul 3: Raspunderea administrativa a functionarului public:

- Definirea raspunderii administrativ-disciplinare a functionarilor publici;

- Sanctiunile disciplinare aplicabile functionarilor publici;

Modul 4: Raspunderea civila (materiala) a functionarului public;

- stabilirea obligatiei de reparare – daunei efectiv cauzate;

- Analiza raspunderii functionarului public: pentru pagubele cauzate celor vatamati în drepturile lor, recunoscute de lege; pentru încalcarea dispozitiilor prinse în hotarârile instantelor specializate de contencios administrativ, etc.

Modul 5: Raspunderea penala a functionarului public:

- infractiunile si pedepsele penale ale functionarilor publici, conform legii.

La finalul acestui curs toti participantii care vor promova vor primi diplome de participare. Pe baza acestei activitati se vor stabili in cadrul institutiilor implicate in proiect si persoanele responsabile cu activitati ce tin de anticoruptie, etica si integritate in institutia din care fac parte.

De asemenea participantii vor fi incurajati sa trasmita lectiile invatate pe durata cursului si mai departe catre colegii din institutie.

In cadrul modulelor de curs sunt integrate subiecte ce tin de dezvoltarea durabila si de egalitatea de sanse si gen.

 

  1. Organizarea de sesiune de formare pentru lntegritate publica si politici anticoruptie la nivel national

Rolul acestor sesiuni de formare va fi cresterea nivelului de educatie anticoruptie pentru personalul din autoritatile si institutiile publice (prin intermediul unor programe si curricula specifice de formare profesionala).

In cadrul acestei activitati vor fi instruite 50 de persoane apartinand grupului tinta impartite in 2 grupe de cate 25 de participanti. Formatul cursului va fi: 5 zile teorie si 1 zi evaluare cunostinte (oral si scris), rezultand astfel 48 ore/ curs.

Obiectivul general: consta in dezvoltarea unor abilitati si competente de baza în domeniul integritatii publice, a politicilor antifrauda si anticoruptie, pentru a asigura functiunile cheie la nivelul organizatiilor publice si private de securizare împotriva vulnerabilitatilor si de asistenta si promovare a masurilor de evitare a vulnerabilitatilor în domeniul integritatii publice, a politicilor antifrauda si anticoruptie.

Tematica:

Modul 1: Notiuni generale privind integritatea profesionala:

- Reglementarea juridica nationala si internationala privind integritatea profesionala;

- Particularitatile si clasificarea principiilor de etica si integritate profesionala;

- Actorii integritatii profesionale. Activitati si zone de risc ce discrediteaza integritatea;

Modul 2: Analiza economica a coruptiei:

- Strategii si politici anticoruptie în Romania. Eficienta politicilor si actiunilor anticoruptie.

Modul 3: Raspunderea functionarilor publici si a demnitarilor pentru încalcarea clauzei de integritate:

- Reglementarea juridica a faptelor ilegale comise de functionarii publici si/sau demnitarii publici;

- Sanctiunile si pedepsele aplicate în cazul încalcarii clauzei de integritate;

- Efectele aplicarii sanctiunilor si pedepselor functionarilor / demnitarilor publici

Competente profesionale ce vor fi dobandite:

• Capacitatea de identificare si solutionare a problemelor de aplicarea a legislatiei, principiilor si bunelor practici în domeniul prevenirii si combaterii coruptiei;

• Identificarea contextului organizational în care se aplica masurile din planurile de evitare a fraudelor si coruptiei la nivelul organizatiei;

• Cunoasterea limitelor juridice nationale si supranationale privind politicile anticoruptie;

• Gestionarea problemelor privind reformele anticoruptie dedicate agentilor economici si institutiilor publice, inclusiv cele generate în procesul de globalizare;

• Organizarea cadrului logic în materia planificarii strategice în combaterea fraudelor si a coruptiei si dezvoltarea capacitatii de alocare eficienta a resurselor, comportament optimizator si adoptarea de decizii într-un context previzibil;

• Capacitatea de analiza a problemelor financiare cu care se confrunta institutiile publice, în sensul gasirii cailor de solutionare pentru finantarea politicilor anticoruptie.

La finalul acestui curs toti participantii care vor promova vor primi diplome de participare. Pe baza acestei activitati se vor stabili in cadrul institutiilor implicate in proiect si persoanele responsabile cu activitati ce tin de anticoruptie, etica si integritate in institutia din care fac parte.

De asemenea participantii vor fi incurajati sa trasmita lectiile invatate pe durata cursului si mai departe catre colegii din institutie.

In cadrul modulelor de curs sunt integrate subiecte ce tin de dezvoltarea durabila si de egalitatea de sanse si gen.

 

  1. Organizarea de sesiuni de formare pentru Reguli de etica si integritatea publica. Conexiuni legislative

Cursuri de formare privind etica si integritatea care se adreseaza în special personalului din autoritatile si institutiile publice (de exemplu, consilierii de etica, persoanele alese prin vot, personal de conducere).

In cadrul acestei activitati vor fi instruite 50 de persoane apartinand grupului tinta impartite in 2 grupe de cate 25 de participanti. Formatul cursului va fi: 5 zile teorie si 1 zi evaluare cunostinte (oral si scris), rezultand astfel 48 ore/ curs.

Obiectivul general: Dobândirea de competente privind cunoasterea si întelegerea cadrului legal si institutional în domeniul promovarii integritatii si combaterii coruptiei in entitati publice, precum si întelegerea, cunoasterea si aplicarea instrumentelor si politicilor de promovare a eticii si prevenire a coruptiei.

Scopul cursului este de a deschide un forum de discutii în ceea ce priveste etica si integritatea, privite în principal din perspectiva entitatilor publice. Etica si integritatea sunt elemente cheie pentru furnizarea unor servicii publice de calitate, iar lipsa sau abaterile de la acestea afecteaza capacitatea administratiei publice de a îsi îndeplini obiectivele în conditii de

eficacitate si eficienta. Cursul îsi propune ca, plecând de la delimitarea principalilor actori si a principalelor componente ale unei culturi etice, sa ofere participantilor instrumentele necesare integrarii acestora în sistemul de control intern/managerial, precum si pentru construirea si mentinerea unui climat de etica si integritate în cadrul organizatiei, prin intermediul consilierii

etice, gestionarii conflictelor de interese si incompatibilitatilor, sistemului de raportare a iregularitatilor, prevenirii coruptiei si fraudelor si altor masuri specifice.

Tematica:

Modul 1: Definirea eticii si integritatii. Cultura etica:

Modul 2: Consilierea etica a personalului:

– ce înseamna, practic, consilierea etica;

– dilema etica si modalitati de rezolvare; exemple practice de dileme etice;

– care este rolul si ce atributii are consilierul de etica?

– consilierea etica – un ,,monopol” al functionarilor publici 

– exemplu de organizare a institutiei consilierului de etica la o entitate publica.

Modul 3: Conflicte de interese si incompatibilitati. Incidentele de integritate:

– definirea conflictului de interese;

– conflictul de interese administrativ si conflictul de interese penal; studii de caz;

– definirea incompatibilitatilor; exemple;

– diferentele dintre conflictul de interese si incompatibilitati;

– gestionarea conflictelor de interese si incompatibilitatilor; exemplu de implementare pentru o entitate publica;

– definitia incidentelor de integritate;

– Triunghiul fraudei (coruptiei);

– criterii semnal ale abaterilor de la etica, exemple practice;

– gestionarea incidentelor de integritate într-o entitate publica;

– studiu de caz privind tratarea unui incident de integritate.

Modul 4: Sistemul de raportare a iregularitatilor:

– ce este sistemul de raportare a iregularitatilor?

– canale de raportare a iregularitatilor; exemple practice;

– Standardul 16 Semnalarea iregularitatilor – cine este avertizorul de integritate? avertizor sau delator ?

– masuri de  protectie a avertizorului de integritate;

– de ce ,,alternativa la tacere” nu este o solutie;

– exemplu de implementare a Standardului 16 într-o entitate publica.

Modul 5: Programul de etica si integritate:

– elementele unui program de etica si integritate;

– modalitati practice de implementare a programului de etica si integritate;

– planul de integritate – instrument de construire a culturii etice într-o organizatie;

– prevenirea fraudelor si coruptiei – o abordare trihotomica;

– exemplu practic de plan de integritate al unei entitati publice.

La finalul acestui curs toti participantii care vor promova vor primi diplome de participare. Pe baza acestei activitati se vor stabili in cadrul institutiilor implicate in proiect si persoanele responsabile cu activitati ce tin de anticoruptie, etica si integritate in institutia din care fac parte.

De asemenea participantii vor fi incurajati sa trasmita lectiile invatate pe durata cursului si mai departe catre colegii din institutie.

In cadrul modulelor de curs sunt integrate subiecte ce tin de dezvoltarea durabila si de egalitatea de sanse si gen.